Specijalna bolnica za hemodijalizu Fresenius Medical Care je deo poslovne grupacije “Fresenius Medical Care” iz Nemačke. Specijalne bolnice za hemodijalizu Fresenius Medical Care Srbija su počele sa radom 2008. godine i trenutno poslujemo u Beogradu i Novom Sadu.
U ime klijenta, Manpower Srbija traži kandidate za pozicijuLekar specijalista – ordinirajući lekar (m/ž)
Mesto rada: Novi Sad 
Opis posla:

 • Primenjuje dostavljene odobrene direktive sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine; 
 • Održava zapise u skladu sa odobrenim direktivama sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine;
 • Upravlja i kontroliše medicinskom dokumentacijom u skladu sa zahtevima propisa;
 • Preispituje i kontroliše dokumente koje je dostavio pacijent i obavlja prvi pregled pacijenta;
 • Otvara dosije pacijenta;
 • Vrši pregled pacijenata;
 • Utvrđuje preskripciju tretmana u konsultaciji sa načelnikom organizacione jedinice (vrstu tretmana, dijalizator, parametre za hemodijalizu i dr.);
 • Obavlja vizitu svakodnevno;
 • Nakon završetka smene vrši unos podataka za svakog pacijenta;
 • Planira obavljanje dodatnih pregleda u skladu sa ugovorom;
 • Ažurira najmanje jednom mesečno listu laboratorijskih nalaza;
 • Planira obavljanje pregleda za pretransplantacionu obradu;
 • Leči i neguje pacijente u skladu sa zahtevima propisa, odobrenim direktivama, i etičkim normama;
 • Učestvovanje u izradi direktiva u vezi sa lečenjem i negom pacijenata;
 • Neposredno učestvuje u aktivnostima u vezi sa medicinskim komplikacijama kod pacijenta i komunicira sa zdravstvenim ustanovama koje učestvuju u obavljanju tih aktivnosti;
 • Preduzima mere radi sprečavanja pojave opasnosti i sa njima povezanim rizicima i štetom;
 • U slučaju smrti bolesnika preduzima mere u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima poslodavca;
 • Čuva tajnost svih podataka i informacija do kojih je došao tokom obavljanja delatnosti ili u neposrednoj vezi sa njima;
 • Usavršava medicinska znanja i znanja o opremi (mašinama za dijalizu, WTS, CDS, oprema za hitne slučajeve);
 • Domaćinski postupa sa imovinom kompanije, sprečava prekomerne potrošnje resursa, radi na poboljšanju efikasnosti svih procesa;
 • Zamenjuje načelnika organizacione jedinice u njegovom odsustvu po nalogu direktora;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i načelnika organizacione jedinice, iz delokruga rada

Uslovi:

 • VII-1 stepen stručne spreme, lekar specijalista interne medicine, ili VII-2 subspecijalista nefrolog 
 • Licenca lekarske komore za samostalni rad ili podnet zahtev za dobijanje licence
 • Radno iskustvo najmanje 1 godina radnog iskustva u zdravstvu 
 • Sposobnost efikasnog komuniciranja
 • Sposobnost rukovođenja
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Posebna zdravstvena sposobnost za rad na poslovima hemodijalize

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!