Na osnovu zahteva našeg klijenta, evropske multinacionalne kompanije u oblasti zdravstva – Fresenius, koja pruža proizvode i usluge za dijalizu u bolnicama, kao i ambulantnu i stacionarnu medicinsku negu, Manpower Srbija je u potrazi za lekarima internistima, poželjno sa specijalizacijom iz nefrologije.

Nega medicinskih pacijenata:
• Postaviti pacijenta u središte njegove zdravstvene zaštite.
• Postizanje visokog nivoa kvaliteta u nezi pacijenata fokusirajući se na kontinuirane procese poboljšanja kvaliteta.
• Upis novih ili premeštanje pacijenata u dijaliznu jedinicu, evidentiranje anamneze, pridruženih bolesti, medicinskih i dijaliznih terapija, kao i lekarskih recepata u EuCliD.
• Prihvatanje svih medicinskih strategija i farmakoloških terapija radi očuvanja i zaštite rezidualne funkcije bubrega kod pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega (HB), u okviru konzervativne terapije. Predlaganje mogućnosti preventivne nege transplantacije bubrega tim pacijentima, kada je to moguće.
• Edukacija pacijenata o ishrani, higijeni i poštovanju propisane terapije.
• Razgovor sa pacijentom o izabranom načinu dijalize i/ili sa negovateljem tokom faze predijalize sa HBP. Odlučivanje o najpogodnijoj tehnici modaliteta dijalize (kućna, u centru i smena dijalize) u skladu sa očekivanjima pacijenta i smernicama medicinskog direktora dijaliznog centra.
• Prihvatanje svih mogućih medicinskih strategija i dijaliznih postupaka za ispravan prelazak nege na hemodijalizu kod stabilnih pacijenata sa CKD 5D, u skladu sa korporativnim medicinskim strategijama.
• Postupanje u skladu sa internim procedurama kompanije u slučaju pacijenata sa završnom fazom bolesti bubrega (ESKD) premeštenih iz drugih dijaliznih centara.
• Procena ESRD pacijenata za transplantaciju bubrega, organizacija datoteke sa spiskom transplantacija uključujući neophodne preglede, vakcinaciju itd.
• Pružanje savetovanja iz nefrologije kada je potrebno (ako je primenljivo).
 
Izvođenje dijaliznih terapija i drugo:
• Obezbediti da prvi i naredni dijalizni postupci i farmakološka terapija za pojedinačnog pacijenta budu pažljivo planirani i propisani.
• Obezbediti da pacijenti i osoblje budu informisani o receptu i da se redovno pregledavaju terapije zamene bubrega i ostale (hemodijaliza, peritonealna dijaliza, CRRT, afereza…) i farmakološka terapija.
• Propisivanje lekova i praćenje efikasnosti propisanih lekova i kontrolisanje ispravne primene lekarskog recepta.
• Obavljanje kliničkog pregleda pacijenata, procena zdravstvenog stanja pre, tokom i nakon tretmana.
• Propisivanje uzimanja uzoraka krvi, tumačenje rezultata krvnih analiza i ažuriranje recepta po potrebi.
• Preporučivanje drugih medicinskih postupaka i ispitivanja kada je potrebno.
• Prihvatanje svih mogućih dijaliznih i medicinskih strategija, u skladu sa predlozima kompanije, radi sprečavanja intradijaliznih komplikacija.
• Sprovođenje hitnih postupaka, kao što je kardiovaskularna reanimacija u slučaju događaja koji ugrožavaju život.
 
Ishodi lečenja:
• Zabeležiti i stalno pratiti srednje i konačne medicinske ključne pokazatelje uspešnosti koji su uključeni u EuCliD Medical Patient Review (MPR) izveštaje i druge relevantne izvore podataka.
• Obezbediti sprovođenje mera za poboljšanje ishoda, u skladu sa strategijama koje je predložio Medicinski direktor.
• Praćenje srednjih i konačnih kliničkih ishoda pacijenata: U slučaju odstupanja od ciljeva kompanije, započeti neposredne korektivne mere u koordinaciji sa Medicinskim direktorom dijaliznog centra.
• Doprineti poboljšanju medicinskih performansi dijaliznog centra i pregledu, zajedno sa Medicinskim direktorom dijaliznog centra, MPR izveštajima, Benchmarking izveštajima, izveštajima o ravnoteži ocena ili drugim medicinskim izveštajima (u slučaju nedostupnosti Euclid izveštaja).
• Efikasno rešavati medicinske i operativne probleme u skladu sa odgovornošću.
• Obezbediti visok nivo zadovoljstva pacijenata.
 
Izveštavanje o podacima:
• Obezbediti pravovremeno i tačno izveštavanje o podacima u EuCliD-u i važećim lokalnim registrima.
 
Saradnja sa drugim profesijama:
• Uputiti pacijente na hospitalizaciju kad god je potrebno.
• Uputiti pacijente drugim medicinskim stručnjacima (kardiolozi, vaskularni hirurzi, dijabetolozi, itd.) kad god je potrebno.
• Sradnja sa svim kliničkim stručnjacima dijaliznog centra.
• Pružiti sve potrebne informacije o pacijentima medicinskim sestrama i drugim lekarima.
• Pružiti lečenje pacijenata u referentnoj bolnici.
• Pružiti savetovanje iz nefrologije po potrebi za druge odeljke (ako je primenljivo).
 
Kvalitet, Pravo i Usaglašenost:
• Podržati Medicinskog direktora i osigurati poštovanje medicinskih politika, postupaka i smernica.
• Obezbediti poštovanje zakonskih i drugih spoljnih zahteva, uključujući poštovanje lokalnih propisa o bezbednosti i higijeni.
• Poštovati sve lokalne zakone koji regulišu medicinsku profesiju u odgovarajućoj zemlji.
• Pratiti i pridržavati se svih relevantnih FME politika, smernica, uputstava i SOP-a u verziji koja je povremeno izmenjena i dopunjena (“FME Politike”).
• Informisati se o trenutnoj verziji FME Pravila koja su relevantna za vašu ulogu i integrirati korporativne vrednosti u svakodnevno poslovanje.
 

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!